Ogłoszenie o konkursie na wybór Partnera do projektu

22.03.2017 Kategoria: RPO


Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2016.217 t.j. z dnia 2016.02.22) Powiat Mielecki ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


CEL PARTNERSTWA:

Wspólne opracowanie i realizacja projektu pt.: „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” mającego na celu dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego

Formularz oferty oraz pozostałe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-konkursie-na-wybor-partnera-do-projektu.html

Galeria zdjęć

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję