Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

oferta_edukacyjna.png

Nabór elektroniczny do Szkół Ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Mielecki na rok szkolny 2023/2024

Jeśli kończysz właśnie szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej możesz wybierać spośród naszych szkół:

 • Zespół Szkół Technicznych (III Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3),
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej (Technikum Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2),
 • Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego (Technikum Nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4),
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki (Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1),
 • I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,
 • Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 2).

Szkoły prowadzone przez Powiat Mielecki oferują szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych szkół pozwoli Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku.

Drodzy Absolwenci - przygotowaliśmy dla Was 1492 miejsc w 47 oddziałach, w tym w liceach ogólnokształcących 510 miejsc w 16 oddziałach, w technikach 664 miejsc w 21 oddziałach, w branżowych szkołach I stopnia 318 miejsca w 10 oddziałach. Do Szkoły Specjalnej w PZPSW w Mielcu przyjmiemy 64 absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów szkoły branżowej I stopnia oraz oddziałów szkoły przysposabiającej do pracy.

Nabór na rok szkolny 2023/2024 prowadzony jest po raz kolejny z wykorzystaniem aplikacji firmy VULCAN vEdukacja Nabór. Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany w systemie przez macierzystą szkołę podstawową, uczestniczącą w procesie rekrutacji.  Po zarejestrowaniu kandydat otrzymuje swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po wejściu na stronę internetową systemu vEdukacja Nabór tj.

 https://podkarpacie.edu.com.pl/

Kandydat dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Technikum nr 4 w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji. Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt Naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata który po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku podania z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia. Kandydat ma też możliwość złożenia wniosku elektronicznie.

Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego/ elektronicznego  (na tym etapie podania) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu. Na tej  podstawie następuje zaakceptowanie bądź odrzucenie wniosku. Od chwili zaakceptowania zgłoszenia zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.

Poza drukiem podania system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata podanie potwierdza, że podanie to zostało złożone.

Podobnie, jak dane osobowe i teleadresowe, również oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia uczniów będą przekazywane do systemu vEdukacja Nabór przez macierzyste szkoły podstawowe uczniów.

Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru.
Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie spoza Powiatu Mieleckiego, starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na terenie powiatu mieleckiego w terminie określonym w harmonogramie samodzielnie rejestrują się w systemie. Mogą też udać się do szkoły, którą wybrali na etapie rekrutacji gdzie uzyskają pomoc w procesie rejestracji w systemie. Wydrukowany wniosek składają do szkoły pierwszego wyboru, możesz zrobić to też elektronicznie.

Kandydaci w dniach od 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023 r. dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

Kolejna wizyta to potwierdzenie woli  nauki od 17 lipca do 21 lipca 2023r w szkole do której zostaną przyjęci.

Podstawowe zasady o których należy pamiętać wypełniając podanie o przyjęcie do szkoły:

 • Można kandydować do trzech szkół
 • W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
 • Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym większe szanse na dostanie się do jednej z nich.
 • Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, której oddział na liście wyborów znalazł się jako pierwszy.
 • Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, na której uczniowi najbardziej zależy. System szukając dla kandydata miejsca w klasie, będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.
 • Złożenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej i jest gwarantem przyjęcia do szkoły.

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 08-05-2023
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER
Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano