zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Wydziału Administracji (WA) w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego Starostwa, Regulaminu Pracy Starostwa oraz Statutu Powiatu i ich nowelizacji na podstawie kontroli ich funkcjonowania oraz zgłaszanych zmian,
2) opiniowanie zmian mających wpływ na organizację i funkcjonowanie Starostwa,
3) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
4) prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,
5) prowadzenie dokumentacji z kontroli zewnętrznych, w szczególności protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
6) prowadzenie książki kontroli zewnętrznej,
7) prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom,
8) prowadzenie kontroli działania wydziałów, biur oraz jednoosobowych i wieloosobowych samodzielnych stanowisk pracy w zakresie organizacji i dyscypliny pracy,
9) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
10) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,
11) gospodarowanie taborem samochodowym,
12) zapewnienie obsługi sekretariatu Starosty i Wicestarosty,
13) zabezpieczenie informacji wizualnej dla klientów Starostwa oraz nadzór nad tablicami ogłoszeniowymi Starostwa.


2. Do zadań Wydziału Administracji w zakresie skarg i wniosków należy w szczególności:

1) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
2) monitorowanie terminowego rozpatrywania przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu skarg i wniosków,
3) przygotowywanie sprawozdawczości dotyczącej skarg i wniosków.


3. Do zadań Wydziału Administracji w zakresie archiwum zakładowego należy w szczególności:

1) prowadzenie archiwum zakładowego,
2) wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
3) bieżące nadzorowaniem prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwienia spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw (zadania wykonuje koordynator czynności kancelaryjnych),
4) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie zdawania akt do archiwum zakładowego,
5) współpraca z Archiwum Państwowym.


4. Do zadań Wydziału Administracji w zakresie zamówień publicznych należy w szczególności:

1) opracowywanie procedur i regulaminów dotyczących zamówień publicznych poniżej progu 30000 euro oraz zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nadzór nad ich stosowaniem,
2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) przygotowywanie we współpracy z dyrektorami wydziałów i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz rejestru umów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
5) prowadzenie scentralizowanych zakupów usług i towarów, prowadzenie ich rejestru oraz przechowywanie dokumentacji z nimi związanej.


5. Do zadań Wydziału Administracji w zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa należy w szczególności:

1) prowadzenie kancelarii ogólnej Starostwa, w tym przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
2) segregowanie i prowadzenie rejestru wpływających i wychodzących dokumentów,
3) kopiowanie dokumentów, obsługa faksowa i telefoniczna Starostwa.


6. Do zadań Wydziału Administracji w zakresie spraw obywatelskich należy w szczególności:

1) przyjmowanie mieszkańców w sprawie skarg i wniosków,
2) przygotowywanie decyzji Zarządu Powiatu o zakazie przeprowadzania przez określonego organizatora imprez masowych na terenie powiatu na czas określony lub do odwołania lub o zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej bez udziału widzów w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzaną imprezą masową oraz prowadzenie ich rejestru,
3) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
4) wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok lub prochów spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej.


7. Do zadań Wydziału Administracji w zakresie spraw kadrowych należy w szczególności:

1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa,
2) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem kierowników placówek oświatowych i poradni psychologiczno – pedagogicznej,
3) prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników Starostwa,
4) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia grupowego na życie pracowników Starostwa,
5) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
6) opracowywanie projektu Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych,
7) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
8) przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów przedstawicieli załogi w sprawach związanych z obsługą Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych,
9) prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
10) prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
11) opracowywanie planu szkoleń pracowników Starostwa,
12) prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych pracowników Starostwa,
13) koordynowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
14) monitorowanie okresowych ocen pracowniczych,
15) prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami w Starostwie,
16) opiniowanie i monitorowanie kart opisu stanowisk pracy.

LUDZIE

37 788-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

32-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

26 340 936-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano