zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego (ZK) w zakresie zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

1) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
2) realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego,
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów oraz narad i konferencji,
4) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
5) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
6) realizacja zadań wynikających z przepisów wewnętrznych w sprawie zarządzania kryzysowego w Powiecie,
7) ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz ochrona przeciwpożarowa,
8) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby zarządzania kryzysowego,
9) koordynacja działań w zakresie opracowywania raportów szkód i strat, programów odbudowy powstałych wskutek sytuacji kryzysowych, w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny,
10) obsługa kancelaryjno – biurowa posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
11) realizacja pozostałych zadań zarządzania kryzysowego wynikających z przepisów prawa.

2. Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony ludności należy w szczególności:

1) ustalanie zadań i kontrola ich realizacji oraz koordynacja i kierowanie działalnością szefów obrony cywilnej miast i gmin Powiatu w zakresie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
2) sprawdzanie pod względem merytorycznym, opiniowanie i uzgadnianie planów obrony cywilnej,
3) coroczna ocena stanu przygotowań obrony cywilnej oraz opracowanie wytycznych do realizacji zadań na kolejny rok,
4) przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowego systemu ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania,
5) organizowanie i koordynowanie treningów, szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej kierowniczej kadry, członków formacji oraz mieszkańców Powiatu,
6) nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej,
7) planowanie i koordynowanie:
     a) ochrony ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
     b) ewakuacji ludności II i III stopnia,
     c) zaopatrzenia materiałowego na potrzeby obrony cywilnej,
   d) przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratowniczych oraz współudział w likwidacji skutków wprowadzenia                 stanów nadzwyczajnych i zagrożeń środowiska,
9) współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
10) opracowanie informacji o realizacji zadań na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Województwa Podkarpackiego,
11) realizacja pozostałych zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu wynikających zakresie przepisów prawa,
12) współpraca z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w zakresie ratownictwa medycznego na terenie powiatu.


3. Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego w zakresie spraw obronnych należy w szczególności:

1) wykonywanie zlecanych przez Starostę zadań związanych z koordynacją współdziałania jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej działającej na obszarze powiatu w zakresie utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i ochrony praw obywatelskich,
2) opracowanie i bieżąca aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Starostwa powiatowego w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
3) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w ramach powszechnego obowiązku obrony,
4) wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego przebywających na terenie powiatu – punkt kontaktowy państwa – gospodarza – HNS,
5) pomoc organizacjom kombatanckim w przygotowaniu uroczystości patriotycznych.

4. Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego w zakresie Centrum Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
1) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
2) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności w Powiecie, w tym:
a) przyjmowanie i przekazywanie komunikatów i alarmów zgodnie z obiegiem informacji,
b) uruchamianie scentralizowanego systemu włączania syren CA – 3000,
c) informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania w sytuacji kryzysowej,
d) rozwinięcie punktu informowania ludności,
3) zapewnienie ciągłego monitorowania zagrożeń, współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, w tym z IMGW Oddział Kraków, SHM Krosno, SHM Tarnów,
4) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
5) dokumentowanie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum i Powiatowy Zespół w sytuacji bieżącej lub kryzysowej oraz w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny,
6) prowadzenie baz danych Systemu Gromadzenia i Przetwarzania Informacji (SPiPI),
7) opracowywanie prognoz i analiz w zakresie rozwoju sytuacji kryzysowych dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
8) wykonywanie zadań związanych z uruchamianiem procedur użycia pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wykonania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
9) zapewnienie na potrzeby Starosty funkcjonowania głównego stanowiska kierowania,
10) realizowanie planów i programów szkoleń i ćwiczeń dyżurnych Powiatowego Centrum i Zespołu,
11) wykonywanie zadań w oparciu o Regulamin Funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
12) pełnienie dyżurów całodobowych w ramach Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego na zasadach ujętych w porozumieniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję