zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego (ZK) w zakresie zarządzania kryzysowego należy w szczególności:

1) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
2) realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego,
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów oraz narad i konferencji,
4) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
5) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
6) realizacja zadań wynikających z przepisów wewnętrznych w sprawie zarządzania kryzysowego w Powiecie,
7) ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz ochrona przeciwpożarowa,
8) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby zarządzania kryzysowego,
9) koordynacja działań w zakresie opracowywania raportów szkód i strat, programów odbudowy powstałych wskutek sytuacji kryzysowych, w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny,
10) obsługa kancelaryjno – biurowa posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
11) realizacja pozostałych zadań zarządzania kryzysowego wynikających z przepisów prawa.

2. Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony ludności należy w szczególności:

1) ustalanie zadań i kontrola ich realizacji oraz koordynacja i kierowanie działalnością szefów obrony cywilnej miast i gmin Powiatu w zakresie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
2) sprawdzanie pod względem merytorycznym, opiniowanie i uzgadnianie planów obrony cywilnej,
3) coroczna ocena stanu przygotowań obrony cywilnej oraz opracowanie wytycznych do realizacji zadań na kolejny rok,
4) przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowego systemu ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania,
5) organizowanie i koordynowanie treningów, szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej kierowniczej kadry, członków formacji oraz mieszkańców Powiatu,
6) nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej,
7) planowanie i koordynowanie:
a) ochrony ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
b) ewakuacji ludności II i III stopnia,
c) zaopatrzenia materiałowego na potrzeby obrony cywilnej,
d) przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratowniczych oraz współudział w likwidacji skutków wprowadzenia stanów nadzwyczajnych i zagrożeń środowiska,
9) współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
10) opracowanie informacji o realizacji zadań na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Województwa Podkarpackiego,
11) realizacja pozostałych zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu wynikających zakresie przepisów prawa,
12) współpraca z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w zakresie ratownictwa medycznego na terenie powiatu.


3. Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego w zakresie spraw obronnych należy w szczególności:

1) wykonywanie zlecanych przez Starostę zadań związanych z koordynacją współdziałania jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej działającej na obszarze powiatu w zakresie utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i ochrony praw obywatelskich,
2) opracowanie i bieżąca aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Starostwa powiatowego w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
3) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w ramach powszechnego obowiązku obrony,
4) wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego przebywających na terenie powiatu – punkt kontaktowy państwa – gospodarza – HNS,
5) pomoc organizacjom kombatanckim w przygotowaniu uroczystości patriotycznych.

4. Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego w zakresie Centrum Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
1) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
2) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności w Powiecie, w tym:
a) przyjmowanie i przekazywanie komunikatów i alarmów zgodnie z obiegiem informacji,
b) uruchamianie scentralizowanego systemu włączania syren CA – 3000,
c) informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania w sytuacji kryzysowej,
d) rozwinięcie punktu informowania ludności,
3) zapewnienie ciągłego monitorowania zagrożeń, współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, w tym z IMGW Oddział Kraków, SHM Krosno, SHM Tarnów,
4) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
5) dokumentowanie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum i Powiatowy Zespół w sytuacji bieżącej lub kryzysowej oraz w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny,
6) prowadzenie baz danych Systemu Gromadzenia i Przetwarzania Informacji (SPiPI),
7) opracowywanie prognoz i analiz w zakresie rozwoju sytuacji kryzysowych dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
8) wykonywanie zadań związanych z uruchamianiem procedur użycia pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wykonania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
9) zapewnienie na potrzeby Starosty funkcjonowania głównego stanowiska kierowania,
10) realizowanie planów i programów szkoleń i ćwiczeń dyżurnych Powiatowego Centrum i Zespołu,
11) wykonywanie zadań w oparciu o Regulamin Funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
12) pełnienie dyżurów całodobowych w ramach Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego na zasadach ujętych w porozumieniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

LUDZIE

9 503-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano