Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu Mieleckiego obradować będzie w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w sali narad  Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.

Komisja obradować będą według podanego porządku:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – Starosta Powiatu.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2019 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995).
3. Podsumowanie akcji „Bezpieczne lato” działania zrealizowane przez powiatowe służby, inspekcje i straże w czasie letniego wypoczynku.

1) ocena zabezpieczenia pożarowego na terenie Powiatu Mieleckiego:
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu,
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mielcu,

2) czuwali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w ramach działań prewencyjnych „Bezpieczne Wakacje 2018”:
- Komendant Powiatowy Policji w Mielcu,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

4. Informacja o oszustwach tzw. „na wnuczka/na policjanta” - Komendant Powiatowy Policji w Mielcu.
5. Działania prewencyjne dotyczące dopalaczy i narkotyków - Komendant Powiatowy Policji w Mielcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
6. Przedstawienie sytuacji bieżącej w zakresie „Afrykańskiego Pomoru Świń” Powiatowy Lekarz Weterynarii.
7. Opieka nad bezdomnymi w okresie zimowym:
- Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy Św. Alberta.
8. Przygotowanie infrastruktury drogowej w powiecie mieleckim do sezonu zimowego 2018/2019:
- Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich,
- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

komisja_bezpieczenstwa.png

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: Stanisław LONCZAK – Starosta Powiatu Mieleckiego.
SEKRETARZ KOMISJI: Jan KOZEK – Biuro Zarządzania Kryzysowego.


I. Członkowie Komisji powołani na podstawie art. 38a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.):

Zbigniew DZIAŁOWSKI – przedstawiciel Rady Powiatu Mieleckiego.
Józef SMACZNY – przedstawiciel Rady Powiatu Mieleckiego.
Jacek JUWA – Komendant Powiatowy Policji w Mielcu.
Grzegorz BAJDA – przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu.
Zenon TOKARSKI – Kierownik Biura ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Mielcu – przedstawiciel Prezydenta Miasta Mielca.
Robert PLUTA – Przedstawiciel Gminy Tuszów Narodowy.
Michał DEPTUŁA – Wójt Gminy Wadowice Górne.


II. Członkowie Komisji powołani na podstawie art. 38a ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.):

Andrzej BRYŁA – Wicestarostw Powiatu Mieleckiego.
Franciszek AUGUSTYN – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mielcu.
Beata KARDYŚ – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Grzegorz BUREK – Państwowy Powiatowy Urzędu Pracy.
Stanisław RĄCZKA – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu 
Mirosław CIESIELSKI – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu.


W pracach Komisji uczestniczy Zastępca Prokuratora Rejonowego w Mielcu Pani Małgorzata Dobosz - Słąba wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie pisma nr PO.IV.WOS.071/1/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku.

Pobierz pliki

LUDZIE

9 503-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano