zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Biura Kontroli Zarządczej (KZ) należy w szczególności:

1) koordynacja zadań z zakresu systemu kontroli zarządczej w Starostwie dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
2) kontrola przestrzegania zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
3) przedkładanie Staroście sprawozdań z funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie,
4) sporządzanie rocznych planów kontroli i przedkładanie ich Staroście do zatwierdzenia,
5) badanie wiarygodności sprawozdań finansowych poprzez:

  1. przestrzeganie zasad rachunkowości,
  2. zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
  3. zgodność sprawozdań finansowych z zapisami w księgach rachunkowych,

6) badanie wiarygodności sprawozdań budżetowych pod względem:

  1. prawidłowości klasyfikacji budżetowej operacji finansowych i gospodarczych,
  2. poprawności sporządzania sprawozdań budżetowych,

7) kontrola, czy wydatki publiczne dokonywane są:

  1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz z optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
  2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
  3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

8) badanie zgodności działalności jednostek organizacyjnych Powiatu z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności ich działania, wiarygodności sprawozdań oraz ochrony zasobów,
9) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,
10) wydawanie zaleceń i wniosków pokontrolnych,
11) przedkładanie Staroście sprawozdań z przeprowadzonych kontroli instytucjonalnych

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję