HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB
 ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
 W POWIECIE MIELECKIM W 2019 r.

Punkt I - NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - Stowarzyszenie Trzeźwościowe „NOWE ŻYCIE”

• Radomyśl Wielki: siedziba Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 32,  poniedziałek, środa, piątek od 8:00 do 13:00
(w drugą i czwarta środę miesiąca punkt czynny do 13:30),
• Przecław: budynek byłej szkoły podstawowej, ul. Rynek 8, wtorek, czwartek od 8:00 do 13:00.

Punkt II - NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO - Fundacja „MASZ PRAWO

• Padew Narodowa: siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Rynek 15, wtorek, środa, piątek od 14:00 do 20:00,
• Wadowice Górne: siedziba Urzędu Gminy, Wadowice Górne 116, wtorek od 7:45 do 13:45, czwartek od 8:00 do 14:00.

Punkt III - NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO - Fundacja „MASZ PRAWO”
• Tuszów Narodowy: siedziba Urzędu Gminy, Tuszów Narodowy 225, poniedziałek, środa, piątek od 8:00 do 14:00,
• Gawłuszowice: budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, Gawłuszowice 5, wtorek od 14:15 do 20:15, czwartek od 14:00 do 20:00.

Punkt IV: NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ – Radcy Prawni

• Mielec: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 31, poniedziałek – piątek od 8:00 do 12:00.

Punkt V: NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - Adwokaci
• Mielec: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 31, poniedziałek – piątek od 12:00 do 16:00.
f2tJS9AAAAAElFTkSuQmCC
wdfE8ft8bxaVGZMGHCxNcfIv8PrYR8kjtQHu4AAA
fYj8PxF7oMzmTUoTAAAAAElFTkSuQmCC

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU MIELECKIEGO

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Mieleckiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Mielecki w porozumieniu z Gminami z terenu Powiatu tj.: Gminą Radomyśl Wielki, Gminą Przecław, Gminą Padew Narodowa, Gminą Wadowice Górne, Gminą Tuszów Narodowy i Gminą Gawłuszowice.

Na terenie Powiatu Mieleckiego w 2019 r. funkcjonuje pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Trzy punkty prowadzone są przez organizacje pozarządowe (jeden punkt poświęcony jest nieodpłatnej pomocy prawnej, a dwa – świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), natomiast kolejne dwa punkty obsługiwane są przez Radców Prawnych
i Adwokatów.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach udzielają adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem – natomiast w jednym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonym przez organizację pozarządową, udzielają adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczą osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, ukończyły z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiadają doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na 2019 rok (Link)

Podstawowe zasady:

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

4. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje:

 • osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

5. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

6. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się po umówieniu terminu wizyty.

 • Zgłoszeń do punktów można dokonywać osobiście w wyznaczonych godzinach lub telefonicznie pod numerem telefonu: 17 78 00 416 (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-12:00). Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiat-mielecki.pl.

7. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

8. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem pkt 10.

9. Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową

 • osoby, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności
  w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

10. Osoby, o których mowa w pkt 9, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Mieleckiemu, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w pkt 5, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych dla tej osoby środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa, po otrzymaniu od Starosty Mieleckiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego (Link)

Ministerstwo Sprawiedliwości – darmowa pomoc prawna (Link)

 • 03.01.2018

  Zarządzenie Starosty Powiatu Mieleckiego

  Zarządzenie nr 94 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim więcej

 • 29.11.2017

  Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego

  Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018 roku. więcej

 • 06.11.2017

  Komunikat | Ogłoszenie

  W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018 roku Zarząd Powiatu Mieleckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty.. więcej

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano