zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska (OŚ) w zakresie ochrony i kształtowania środowiska należy w szczególności:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,
2) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku,
3) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów o dokumentach,
4) opiniowanie rozporządzenia wojewody określającego program ochrony powietrza, plan działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu,
5) dokonywanie rekultywacji gruntów zdegradowanych, gdy nie można ustalić zobowiązanego, uzgadnianie warunków rekultywacji gruntów,
6) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
7) nakładanie i określanie decyzją obowiązku prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie lub ziemi,
8) prowadzenie aktualizowanego corocznie rejestru zawierającego informacje o terenach z przekroczonymi standardami jakości gleby lub ziemi,
9) sporządzanie map akustycznych Powiatu i ich przekazywanie organom ochrony środowiska, przyjmowanie fragmentu mapy akustycznej od zarządzającego drogą, linią kolejową lub lotniskiem,
10) ustalanie wielkości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości ze względu na ochronę zasobów środowiska,
11) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
12) występowanie do WIOŚ o podjęcie działań w przypadku naruszeń przepisów o ochronie środowiska,
13) przyjmowanie wniosków o instalacjach, z których emisja nie wymaga zgłoszenia,
14) nakładanie dodatkowych obowiązków wykonywania pomiarów na zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem,
15) wzywanie do przedłożenia wniosku i udzielanie pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery, emisję hałasu,
16) zobowiązywanie do sporządzania przeglądu ekologicznego,
17) przeniesienie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na nabywcę instalacji,
18) orzekanie o przeznaczeniu zabezpieczenia na usunięcie negatywnych skutków w środowisku,
19) wydawanie decyzji w postępowaniu kompensacyjnym,
20) realizowanie innych zadań wynikających z prawa ochrony środowiska w zakresie innych ustaw,
21) wykonywanie obowiązków związanych z przydzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przez inne podmioty określonych w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych występujących w Starostwie.


2. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie postępowania z odpadami należy w szczególności:

1) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych powyżej jednej tony w ciągu roku oraz powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,
2) wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi do jednej tony w ciągu roku,
3) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
4) opracowanie, opiniowanie, realizacja planów gospodarki odpadami gmin.


3. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie geologii należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin pospolitych na powierzchni nieprzekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nieprzekraczającym 20.000 m3, a działalność taka będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,
2) realizowanie zadań związanych z przyjmowaniem dokumentacji geologicznych,
3) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie rekultywacji wyrobisk w przypadku zrzeczenia się koncesji, wyczerpania zasobów złoża, naruszenia przepisów o ochronie środowiska,
4) wydawanie decyzji naliczających opłatę eksploatacyjną w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków,
5) wydawanie decyzji naliczających opłatę – karę za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin z naruszeniem warunków koncesji i bez koncesji,
6) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem:

  1. nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
  2. nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
  3. prowadzenie rekultywacji w oparciu o art. 102 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.


4. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki wodnej należy w szczególności

1) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
2) przygotowanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych,
3) ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń dla osób które nie są członkami spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka została utworzona,


5. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie rybactwa śródlądowego należy w szczególności:

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie sieciowych połowów rybackich,
3) rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb,
4) wydawanie legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej.


6. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie prawa łowieckiego należy w szczególności:

1) ochrona zwierzyny poprzez tworzenie warunków jej bezpiecznego bytowania,
2) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
3) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
4) przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny.


7. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przyrody należy w szczególności:

1) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
2) opiniowanie zamierzeń utworzenia, zniesienia parku krajobrazowego lub ograniczenia jego obszaru,
3) prowadzenie rejestru przetrzymywanych i hodowanych zwierząt podlegających rejestracji,
4) wydawanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
5) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów na terenach gminnych.


8. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki leśnej należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru i kontroli w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa,
2) przygotowywanie decyzji o wykonaniu, na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy występują w nich organizmy szkodliwe w stopniu zagrażającym trwałości tych lasów,
3) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu Państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
4) przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
6) składanie do Wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny,
7) zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych, kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu,
8) przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nieposiadających planów urządzenia lasów,
9) współpraca w sprawach związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwa gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
10) wstrzymywanie w drodze decyzji administracyjnej wypłaty „ekwiwalentu” za prowadzenie uprawy leśnej, aktualizowanie wysokości „ekwiwalentu” i nadzór nad realizacją wypłat,
11) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych.

9. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie rolnictwa należy w szczególności:

1) współpraca ze służbami weterynaryjnymi,
2) współpraca z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
3) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
4) współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego i izbami rolniczymi,
5) współpraca z samorządami gminnymi,
6) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami producentów rolnych,
7) współpraca z jednostkami prowadzącymi szkolenia rolnicze i szkołami rolniczymi.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję