budowa_gotowe.png

I. Zanim WYBUDUJESZ DOM JEDNORODZINNY, musisz uzyskać zgodę na jego budowę. Masz dwie możliwości:

 • POZWOLENIE NA BODOWĘ – jest to oficjalna decyzja urzędu
 • ZGŁOSZENIE BUDOWY – możesz zgłosić do urzędu, że chcesz zbudować dom - dostaniesz tak zwaną "milczącą zgodę". Jest to prostsze niż pozwolenie na budowę i pozwala na szybkie rozpoczęcie prac budowlanych. Jednak często samo zgłoszenie nie wystarczy. Poniżej sprawdź, w jakich przypadkach.


W jakich sytuacjach nie wystarczy zgłosić budowy i trzeba dostać pozwolenie na budowę.

 • gdy tak zwany obszar oddziaływania domu wykracza poza działkę lub działki, na których dom został zaprojektowany. Jest to teren, na którym przepisy zabraniają budować niektórych obiektów, bo mogłyby one być uciążliwe dla mieszkańców domu. Jeśli obszar oddziaływania domu wychodzi poza Twoją działkę i wchodzi na przykład na sąsiednią działkę - musisz dostać pozwolenie na budowę. Pamiętaj, że obszar oddziaływania określa projektant.


Obszar oddziaływania domu jednorodzinnego


Obszar wokół projektowanego domu, w którym występują związane z tym domem ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie. Każdy dom ma wokół siebie obszar oddziaływania. Jest to teren, na którym przepisy zabraniają budować niektórych obiektów, ponieważ mogłyby one być uciążliwe dla mieszkańców domu. Jeśli obszar oddziaływania domu wychodzi poza Twoją działkę i wchodzi na przykład na sąsiednią działkę - musisz dostać pozwolenie na budowę. Obszar oddziaływania domu określa projektant, który sporządził projekt budowlany.

Pełną definicję obszaru oddziaływania obiektu znajdziesz w art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane.

gdy wymagane jest przeprowadzenie jednego z tak zwanych postępowań środowiskowych. Urząd powiatowy albo urząd miasta może chcieć przeprowadzić takie postępowanie, jeśli Twoja działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody. Urząd zbada wtedy, czy dom, który chcesz zbudować, nie będzie szkodzić środowisku. Musisz wtedy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.


Postępowanie środowiskowe

Potoczna nazwa działań, które podejmuje urząd, żeby ocenić, jak inwestycja wpływa na środowisko lub obszar Natura 2000. Urząd może chcieć przeprowadzić takie postępowanie, jeśli działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody. Urząd bada wtedy, czy inwestycja nie będzie szkodzić środowisku. O tym, czy konieczne jest przeprowadzenie takiego postępowania decyduje urząd, po tym, jak zapozna się z projektem budowlanym. Jeśli urząd uzna, że postępowanie środowiskowe jest konieczne, inwestor musi złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, a po jej otrzymaniu złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Nie wystarczy wtedy zgłoszenie budowy domu. Postępowanie środowiskowe jest prowadzone na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Lista inwestycji, które mają wpływ na środowisko znajduje się w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W pozostałych sytuacjach sam decydujesz, co zrobisz - czy tylko zgłosisz budowę, czy złożysz wniosek o pozwolenie na budowę.II. DOKUMENTY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIA BUDOWY Z PROJEKTEM:

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

 ZGŁOSZENIE Z PROJEKTEM
1. wniosek o pozwolenie na budowę druk B-1 1. zgłoszenie budowy druk B-2
Jeśli we wniosku nie zmieszczą się wszystkie dane, uzupełnij je w załączniku informacje uzupełniające  druk B-4 Jeśli we wniosku nie zmieszczą się wszystkie dane, uzupełnij je w załączniku informacje uzupełniające druk B-4
2. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  druk B-3
3. cztery egzemplarze projektu budowlanego w wraz z opiniami, uzgodnieniami pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi
 4. decyzję o warunkach zabudowy - jeśli dla terenu, na którym znajduje się Twoja działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. zaświadczenie, które potwierdzi, że projektant ma odpowiednie uprawnienia do projektowania. Zaświadczenie musi być wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (na przykład izbę architektów) i być aktualne na dzień, w którym został opracowany projekt
 6. potwierdzenie zapłaty – zgodnie z wykazem opłat skarbowych Zobacz dział „Opłaty” (poniżej)


Informacje przy pozwoleniu na budowę


1. Pozwolenie na budowę może uzyskać inwestor, czyli osoba, która będzie właścicielem domu. Wniosek można również złożyć przez pełnomocnika.

2. Przed rozpoczęciem budowy należy sprawdź:

 • czy dla terenu, na którym znajduje się Twoja działka, został ustalony MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA. Zapytać o to możesz w urzędzie miasta, na terenie którego jest działka,
 • jeśli dla terenu, na którym znajduje się Twoja działka, nie został ustalony miejscowy plan zagospodarowania - potrzebna Ci będzie DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY, którą wydaje prezydent miasta, burmistrz, wójt.
 • jaka jest KLASA GRUNTU,
 • czy istnieje DOJAZD do działki.

3. Po uzyskaniu Pozwolenia na budowę projekt budowlany z pieczątkami urzędu - musisz odebrać osobiście lub przez pełnomocnika. Przed rozpoczęciem budowy należy odebrać z urzędu ostemplowany dziennik budowy i go uzupełnić.

4. Pozwolenie na budowę ważne jest 3 lata. Oznacza to, że pozwolenie na budowę traci ważność jeśli przez 3 lata od wydania pozwolenia nie rozpoczniesz budowy lub przerwiesz budowę domu i ta przerwa będzie trwać dłużej niż 3 lata.


Informacje przy zgłoszeniu budowy z projektem

Urząd może:

 • dać Ci tak zwaną "milczącą zgodę" - to znaczy, że nie dostaniesz żadnej odpowiedzi od urzędu. Brak odpowiedzi przez 30 dni kalendarzowych oznacza zgodę. Jeśli po upływanie 30 dni od zgłoszenia nie dostaniesz żadnej odpowiedzi, możesz rozpocząć budowę,
 • zgłosić sprzeciw - to znaczy nie zgodzić się na budowę. Taką informację wraz z uzasadnieniem urzędnik musi wydać najpóźniej 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Ciebie budowy - decyzję o sprzeciwie dostaniesz pocztą,
 • poprosić Cię o uzupełnienie zgłoszenia

Po uzyskaniu „milczącej zgody” odbierzesz projekt budowlany z pieczątkami urzędu - jeśli dostaniesz "milczącą zgodę". Projekt musisz odebrać osobiście lub przez pełnomocnika.

"Milcząca zgoda" na budowę ważna jest 3 lata. Oznacza to, że zgoda traci ważność jeśli:

 • przez 3 lata nie rozpoczniesz budowy domu,
 • przerwiesz budowę domu i ta przerwa będzie trwać dłużej niż 3 lata.

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ art. 33 ust.4 PB
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę  druk B-1
Jeśli we wniosku nie zmieszczą się wszystkie dane, uzupełnij je w załączniku informacje uzupełniające  druk B-4
zgodę właściciela obiektu
szkic usytuowania obiektu budowlanego
opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka: 
1) budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości 
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.III. ZGŁOŚ BUDOWĘ


1. Zgłoszenia może dokonać Inwestor, czyli osoba, która będzie właścicielem domu. Zgłoszenie możesz dokonać również przez pełnomocnika.

Pełnomocnik
Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna na przykład architekt. Do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa. Adwokaci, radcy prawni, rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi mogą sami potwierdzać za zgodność z oryginałem kopie udzielonych im pełnomocnictw. Takiego uprawnienia nie mają inni pełnomocnicy w tym projektanci.


2. Przed rozpoczęciem budowy należy sprawdź, czy dla terenu, na którym znajduje się Twoja działka, został ustalony MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA. Zapytać o to możesz w urzędzie miasta, na terenie którego jest działka:

 • jeśli dla terenu, na którym znajduje się Twoja działka, został ustalony MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA - nie musisz składać dodatkowych dokumentów,
 • jeśli dla terenu, na którym znajduje się Twoja działka, nie został ustalony miejscowy plan zagospodarowania - potrzebna Ci będzie DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY. Dowiedz się, jak dostać decyzję o warunkach zabudowy.


3. Do zgłoszenia potrzeba:

 1. potrzebne dokumenty - zobacz punkt IV
 2. opłatę skarbową - zobacz punkt V


4. Gdzie możesz złożyć wniosek - zobacz punkt VI


5. Urząd powiatowy może:

 • dać Ci tak zwaną "milczącą zgodę" - to znaczy, że nie dostaniesz żadnej odpowiedzi od urzędu. Brak odpowiedzi przez 30 dni kalendarzowych oznacza zgodę. Jeśli po upływanie 30 dni od zgłoszenia nie dostaniesz żadnej odpowiedzi, możesz rozpocząć budowę,
 • zgłosić sprzeciw - to znaczy nie zgodzić się na budowę. Taką informację wraz z uzasadnieniem urzędnik musi wydać najpóźniej 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Ciebie budowy - decyzję o sprzeciwie dostaniesz pocztą,
 • poprosić Cię o uzupełnienie zgłoszenia

Jeżeli urząd zgodzi się na budowę Twojego domu dostaniesz projekt budowlany z pieczątkami urzędu - jeśli dostaniesz "milczącą zgodę". Projekt musisz odebrać osobiście lub przez pełnomocnika.


6. "Milcząca zgoda" na budowę ważna jest 3 lata. Oznacza to, że zgoda traci ważność jeśli:

 • przez 3 lata nie rozpoczniesz budowy domu,
 • przerwiesz budowę domu i ta przerwa będzie trwać dłużej niż 3 lata.IV. CO MUSISZ PRZYGOTOWAĆ?

POZWOLENIE NA BUDOWĘ ZGŁOSZENIE

wniosek o pozwolenie na budowę (wniosek B-1)

Jeśli we wniosku nie zmieszczą się wszystkie dane, uzupełnij je w załączniku informacje uzupełniające (wniosek B-4)

zgłoszenie budowy (wniosek B-2)

Jeśli we wniosku nie zmieszczą się wszystkie dane, uzupełnij je w załączniku informacje uzupełniające (wniosek B-4)

 projekt budowlany domu w czterech egzemplarzach
 zaświadczenie, które potwierdzi, że projektant ma odpowiednie uprawnienia do projektowania domów. Zaświadczenie musi być wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (na przykład izbę architektów) i być aktualne na dzień, w którym został opracowany projekt
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wniosek B-3)
 decyzję o warunkach zabudowy - jeśli dla terenu, na którym znajduje się Twoja działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dowiedz się, jak dostać decyzję o warunkach zabudowy.
potwierdzenie zapłaty - jeśli część domu będziesz użytkować w innych celach niż mieszkaniowe
urząd może wymagać dodatkowych dokumentów w nietypowych przypadkachV. OPŁATY

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego, od którego organ nie wniósł sprzeciwu za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej 1 zł (nie więcej niż 539 zł)
Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe  niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych

o długości powyżej 1 km - 2 143 zł

o długości do 1 km - 105 zł

Przyjęcie  zgłoszenia dotyczącego przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego, od którego organ nie wniósł sprzeciwu 50 % stawki jak za budowę
Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł
Pozwolenie na budowę budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł

Opłatę skarbową można wnieść:

 • gotówką / kartą - w Starostwie Powiatowym w Mielcu - opłatomat na parterze
 • przelewem bankowym - na niżej podane konta:


POWIAT MIELECKI
WYSPIAŃSKIEGO 6, 39-300 MIELEC
96 1020 4391 0000 6802 0167 5545

lub

GMINA MIEJSKA MIELEC
ŻEROMSKIEGO 26, 39-300 MIELEC
92 1020 4913 0000 9102 0118 7681

ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję