zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Biura Rady i Zarządu Powiatu (BR) w zakresie obsługi administracyjnej Rady należy w szczególności:

1) zapewnienie obsługi kancelaryjno - biurowej Rady, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących,
2) gromadzenie, przygotowywanie i przekazywanie materiałów niezbędnych dla prac Rady i Komisji,
3) organizacja sesji Rady oraz jej Komisji,
4) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji oraz prowadzenie zbiorów protokołów sesji i Komisji wraz z niezbędnymi załącznikami,
5) prowadzenie rejestru: uchwał Rady, wniosków Komisji oraz wniosków, i interpelacji radnych,
6) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa, jednostkom organizacyjnym oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom,
7) przekazywanie adresatom do realizacji wniosków Komisji, wniosków, i interpelacji radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem,
8) przyjmowanie skarg i wniosków, kierowanych do Rady, Przewodniczącego Rady i Komisji,
9) przekazywanie organom nadzoru uchwał Rady,
10) przekazywanie aktów prawa miejscowego do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
11) przekazywanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa zbiorów aktów ustanowionych przez Radę,
12) przesyłanie właściwym organom oświadczeń majątkowych przyjmowanych przez Przewodniczącego Rady,
13) przekazywanie oświadczeń majątkowych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa,
14) udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu,
15) udostępnianie na wniosek informacji publicznej,
16) sporządzanie list wypłat diet radnych,
17) prowadzenie niezbędnych dokumentów stosownie do zaleceń Rady.

2. Do zadań Biura Rady i Zarządu Powiatu w zakresie obsługi administracyjnej Zarządu należy w szczególności:

1) przygotowywanie niezbędnych materiałów na posiedzenia Zarządu,
2) protokołowanie posiedzeń Zarządu oraz prowadzenie zbiorów protokołów z posiedzeń Zarządu wraz z niezbędnymi załącznikami,
3) przekazywanie zainteresowanym uchwał Zarządu,
4) sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
5) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję