zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Biura Promocji i Informacji (PR) w zakresie obsługi informacyjnej należy w szczególności:

1) prowadzenie okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu,
2) prowadzenie kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno – gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
3) przygotowywanie spotkań z udziałem Starosty i Zarządu,
4) organizowanie spotkań i wizyt oficjalnych,
5) prezentowanie, wyjaśnianie i uzasadnianie w środkach masowego przekazu działań oraz stanowiska organów Powiatu w ważnych sprawach należących do zakresu ich działania,
6) współpraca ze środkami masowego przekazu i lokalnymi środkami masowego przekazu w gminach powiatu mieleckiego w zakresie budowania korzystnego wizerunku Powiatu,
7) bieżące analizowanie informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatu mieleckiego,
8) organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,
9) przygotowywanie i opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów informacyjnych dla Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,
10) zabezpieczenie obsługi informacyjnej posiedzeń Rady Powiatu oraz imprez organizowanych przez Powiat,
11) opracowywanie blankietów korespondencyjnych,
12) realizacja zamówień na prasę i inne publikacje dla Starostwa,
13) prowadzenie i aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu (http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/),
14) realizacja zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych na zasadzie odrębnych przepisów,
15) załatwianie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i orderów państwowych.


2. Do zadań Biura Promocji i Informacji w zakresie promocji należy w szczególności:

1) organizowanie imprez, wystaw, targów, seminariów i innych form promocji Powiatu,
2) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami około-biznesowymi w zakresie turystyki, kultury i sportu,
3) prowadzenie całokształtu prac związanych z promocją Powiatu polegających na:

  1. rozbudzeniu świadomości wśród mieszkańców Powiatu dotyczącej wykorzystania potencjału Powiatu,
  2. podejmowanie działań promocyjnych we współpracy z innymi samorządami,
  3. organizacja konkursów mających na celu kultywowanie tradycji i prezentowanie walorów Powiatu,


4) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie,
5) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju za granicą,
6) nawiązywanie kontaktów i współpracy z samorządami partnerskimi w kraju i za granicą w dziedzinie kulturalnej, turystycznej i gospodarczej,
7) współpraca z mediami w zakresie przygotowania i publikacji materiałów informacyjnych, prasowych, telewizyjnych i elektronicznych,
8) ustalanie i realizacja założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych,
9) redagowanie i aktualizacja strony internetowej Powiatu (www.powiat-mielecki.pl).


3. Do zadań Biura Promocji i Informacji w zakresie rozwoju Powiatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie wniosków, uwag i informacji do wojewódzkich, krajowych i powiatowych strategii rozwoju,
2) współpraca z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do pozyskania inwestorów,
3) przygotowanie i aktualizacja oferty inwestycyjnej gmin powiatu mieleckiego,
4) tworzenie bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu Powiatu,
5) współtworzenie projektów wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu,
6) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działalność z zakresu wspierania przedsiębiorczości w celu promowania sektora małej i średniej przedsiębiorczości Powiatu,
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z kraju i zagranicy w zakresie wspólnych projektów i przedsięwzięć.

LUDZIE

13 067-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

11-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

8 052 007-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję