zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Biura Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych (EK) w zakresie edukacji należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych:

  1. szkół podstawowych specjalnych z oddziałami przedszkolnymi specjalnymi i gimnazjów specjalnych,
  2. szkół ponadgimnazjalnych,
  3. placówek oświatowo – wychowawczych,
  4. placówek kształcenia ustawicznego,
  5. placówek kształcenia praktycznego,
  6. poradni psychologiczno – pedagogicznych,
  7. specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
  8. placówek doskonalenia nauczycieli,


2) zapewnienie warunków działania szkół lub placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach, dla których Powiat Mielecki jest organem prowadzącym,
3) określanie zasad gospodarki finansowej szkół i placówek publicznych wspólnie z Wydziałem Finansowym,
4) współpraca w zakresie wyposażania szkół lub placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
5) prowadzenie całości spraw związanych z organizowaniem konkursów dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektora szkoły i placówek oświatowych,
6) przygotowanie dokumentacji dotyczącej powierzenia stanowiska dyrektora i odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły i placówki oświatowej,
7) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w tym prowadzenie akt osobowych,
8) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
9) przygotowanie dokumentacji i prowadzenie całości spraw związanych z ustaleniem dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych dla dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowych,
10) prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny pracy, delegacji służbowych oraz prowadzenie ewidencji urlopów dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
11) wnioskowanie o nagrody i wyróżnienia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
12) przygotowywanie opinii kandydata na stanowisko wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych w statucie szkoły, a także opiniowanie zamiaru odwołania z tego stanowiska,
13) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych i aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,
14) załatwianie wniosków dotyczących zezwoleń na zakładanie szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne,
15) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie zaświadczeń o wpisie, odmowie dokonania wpisu lub skreśleniu z ewidencji placówek niepublicznych,
16) załatwianie spraw z zakresu nadawania i cofania szkołom i placówkom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
17) sporządzanie zestawień, materiałów zbiorczych i sprawozdań dotyczących organizacji pracy szkół i placówek oświatowych oraz realizowanych przez nie zadań statutowych,
18) prowadzenie całości spraw związanych z powoływaniem i działaniem komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
19) sporządzanie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego w przypadku uzyskania przez niego nowych kwalifikacji,
20) współpraca z nauczycielami – doradcami metodycznymi,
21) organizowanie i prowadzenie narad i szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz pracowników administracyjnych w zakresie przepisów prawa oświatowego,
22) prowadzenie dokumentacji dotyczącej dofinansowania z tytułu podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia nauczycieli,
23) wykonywanie zadań związanych z nagradzaniem pracowników pedagogicznych,
24) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podejmowania decyzji w sprawach nadawania imienia, tworzenia, przekształcania i likwidacji szkół i placówek oświatowych,
25) prowadzenie całości spraw dotyczących kierowania uczniów do kształcenia specjalnego i indywidualnego,
26) kierowanie nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
27) przygotowywanie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych oraz koordynowanie procesu rekrutacji elektronicznej do tych szkół,
28) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie zadań realizowanych przez biuro,
29) współpraca z Podkarpackim Kuratorem Oświaty, związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, innymi instytucjami w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
30) realizowanie innych zadań wynikających z odpowiedzialności organu prowadzącego za całokształt działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat,
31) prowadzenie innych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz innych przepisów prawa oświatowego.


2. Do zadań Biura Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie kultury i ochrony zabytków należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej Powiatu
w sferze organizacyjno – prawnej i finansowej,
2) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
3) wspieranie merytoryczne imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
4) współdziałanie w organizacji obchodów świąt państwowych i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
5) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej,
6) umieszczanie na zabytkach nieruchomych wskazanych przez konserwatora zabytków odpowiednich znaków i zapisów,
7) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku – zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
8) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury,
9) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gminami Powiatu Mieleckiego oraz innymi instytucjami w zakresie ochrony zabytków,
10) realizowanie innych zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
11) wykonywanie obowiązków związanych z przydzielaniem dotacji na realizację zadań publicznych przez inne podmioty określonych w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych występujących w Starostwie,
12) opracowanie i bieżąca aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej dla Powiatu.


3. Do zadań Biura Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie kultury fizycznej należy w szczególności:

1) tworzenie warunków dla rozwoju kultury fizycznej,
2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
3) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Powiatowych Związków Sportowych,
4) wspieranie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju, w tym:

  1. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  2. pomoc w organizacji zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,

5) realizowanie zadań wynikających z ustawy o sporcie oraz z art. 43 ustawy o kulturze fizycznej.


4. Do zadań Biura Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie zdrowia i spraw społecznych należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształceniem i likwidacją podmiotów leczniczych,
2) przygotowywanie dokumentów związanych z zatwierdzeniem statutów podmiotów leczniczych,
3) przygotowywanie projektów uchwał powołujących rady społeczne w podmiotach leczniczych,
4) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem ustawowego nadzoru nad podmiotami leczniczymi w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielonych świadczeń,
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym ogłaszanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
6) wykonywanie obowiązków związanych z przydzielaniem dotacji na realizację zadań publicznych przez inne podmioty określonych w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych występujących w Starostwie,
7) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
8) współpraca z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego,
9) opracowanie rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,
10) załatwianie spraw związanych z zakupem lub przyjęciem darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz określenie jego przeznaczenia i standardu,
11) ustalanie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i dyżurów całodobowych na terenie Powiatu,
12) współpraca i Izbą Aptekarską, samorządami gminnymi i Inspekcją Farmaceutyczną w zakresie ustalania rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych i dyżurów całodobowych na terenie Powiatu,
13) organizowanie na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego i innych niż wojewódzkie,
14) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
15) powołanie osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn,
16) przygotowywanie i opiniowanie materiałów dla Zarządu oraz Komisji Rady do oceny działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
17) realizacja zadań wynikających z uchwał organów Powiatu, rad społecznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
18) prowadzenie spraw i działań koordynacyjnych dotyczących promocji i profilaktyki zdrowotnej,
19) udział w opracowywaniu planu ratownictwa medycznego na podstawie przepisów ustawy o państwowym ratownictwie medycznym,
20) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
21) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych,
22) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu,
23) inicjowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
24) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych,
25) współpraca z radami społecznymi działającymi przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
26) opracowanie i bieżąca aktualizacja planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Powiatu Mieleckiego na potrzeby obronne Państwa.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję