oferta_edukacyjna.png

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Mielecki

Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej możesz wybierać spośród siedmiu naszych szkół: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki, I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego, II Liceum, Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, oraz Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych. Szkoły prowadzone przez Powiat Mielecki oferują szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych szkół pozwoli Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku.

Drodzy Gimnazjaliści - przygotowaliśmy dla Was 1328 miejsca w 42 oddziałach, w tym w liceach ogólnokształcących 448 miejsc w 14 oddziałach, w technikach 576 miejsc w 18 oddziałach, w branżowych szkołach I stopnia 304 miejsc w 10 oddziałach. Do Szkoły Specjalnej w SOSW w Mielcu przyjmiemy 48 absolwentów gimnazjów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nabór na rok szkolny 2018/2019 prowadzony jest po raz jedenasty z wykorzystaniem systemu komputerowego vEdukacja Nabór, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz informacje na temat kandydatów.

Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

Każdy kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej jest rejestrowany w systemie przez macierzyste gimnazjum uczestniczące w procesie rekrutacji. Po zarejestrowaniu kandydat otrzymuje swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po wejściu na stronę internetową systemu vEdukacja Nabór tj.

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat

dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Technikum nr 4 w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji. Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt Naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata który po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku podania z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia.

Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie podania) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie. Od chwili zaakceptowania zgłoszenia zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.

Poza drukiem podania system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata podanie potwierdza, że podanie to zostało złożone.

Podobnie, jak dane osobowe i teleadresowe, również oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia uczniów będą przekazywane do systemu vEdukacja Nabór przez macierzyste gimnazja uczniów.

Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru. Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.

Uczniowie spoza powiatu mieleckiego, starający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w naszym Powiecie, udają się do szkoły, którą wybrali i tam zostaną zarejestrowani do systemu, pomocna także będzie instrukcja dla kandydatów spoza powiatu Mieleckiego.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018-2019

Lp. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej 7.05 – 11.06.2018 r.
2 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru (uczniowie spoza systemu)

22 – 26.06.2018 r.

do godz. 1500
3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.06.2018 r.

godz. 1000
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 29.06 – 6.07.2018 r.
5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9.07.2018 r.

godz. 1000

Podstawowe zasady o których należy pamiętać wypełniając podanie o przyjęcie do szkoły:

  • Można kandydować do trzech szkół
  • W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
  • Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym większe szanse na dostanie się do jednej z nich.
  • Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, której oddział na liście wyborów znalazła się jako pierwszy.
  • Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. System szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.
  • Złożenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej i jest gwarantem przyjęcia do szkoły.

Więcej informacji o zawodach proponowanych w naszych szkołach można także znaleźć pod adresem http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

Pliki do pobrania

LUDZIE

13 067-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

11-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

8 052 007-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję